حقوق مسافر

حقوق مسافر

حقوق مسافر

با حقوق مسافران در سفرهای جاده ای بیشتر آشنا شوید.


مسافرین محترم، بلیط به منزلۀ قراردادی است میان مسافر و شرکت بنابراین برای برخورداری از حقوق خویش لازم به ذکر است برای تمامی سفر های خود بلیط تهیه نمائید زیرا در صورت وجود مشکل در سفر شرکت جوابگوی مسافرین بدون بلیط نمی باشد.
نکات زیر از جمله مواردی است که مربوط به حقوق مسافر می باشد.
- در صورت انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90% مبلغ را پس بگیرید.
- در صورت انصراف مسافر از سفر کمتر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس و یا در صورت جا ماندن مسافر از اتوبوس مبلغ 50% بهای بلیط به او تعلق می گیرد. در هنگام استرداد بلیط ارائه کارت شناسائی منطبق با بلیط الزامی می باشد.
- توشۀ همراه مسافر (فقط ساک و چمدان) به میزان 20 کیلو گرم برای هر نفر رایگان و مازاد بر آن بر مبنای 2/5 درصد نرخ بلیط برای هر کیلو بار اضافه محاسبه می گردد .
- سایر حقوق مسافرین نیز در پشت بلیط ضمیمه است که مسافرین محترم می توانند با مراجعه به آن از کلیه حقوق خود مطلع شوند.